جناب آقای امید سلیمان

مدرس نقاشی با خودکار

هنرمند فعال در زمینه موسیقی، طراحی و نقاشی

سابقه هنری: 1382

سابقه تدریس و آموزش: 1394

آثار استاد