استاد طاهره شمسی

سرکار خانم طاهره شمسی

مدرس تصویر سازی و آبرنگ

مدیر آموزشگاه هنری هورسان

طراح و تصویرگر دارای کارشناسی تصویرسازی 

عضو پیوسته انجمن هنرهای تجسمی

سابقه هنری: 1383

سابقه تدریس و آموزش: 1385

آثار استاد