سرکار خانم محبوبه سادات برقعی

مدرس نقاشی روی پارچه

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

سابقه هنری: 1390

سابقه تدریس و آموزش: 1399

آثار استاد