جناب آقای محمد جواد امیدی

مدرس خوشنویسی با خودکار

هنرجوی ممتاز قلم از انجمن خوشنویسان

دارای مدرک پیشرفته تحریری از انجمن خوشنویسان

سابقه هنری: 1393

سابقه تدریس و آموزش: 1400

آثار استاد