سرکار خانم مرضیه علیدوست

مدرس هایپر رئال و مداد رنگی

مدیر داخلی آموزشگاه هورسان

دانش آموخته رشته نقاشی

سابقه هنری: 1385

سابقه تدریس و آموزش: 1389

آثار استاد