جناب آقای امیرمحمد خلیفی

مدرس طراحی فیگور و رنگ روغن

هنرمند فعال در زمینه طراحی و نقاشی
سابقه هنری : ۱۳۸۵
سابقه تدریس و آموزش : ۱۳۹۰