شهریور 10, 1402

غزال ابطحی

نقاشی با مدادرنگی اثر هنرجو غزال ابطحی هنرجوی استاد علیدوست.
شهریور 10, 1402

اعظم محمودی

نقاشی با مدادرنگی اثر هنرجو اعظم محمودی هنرجوی استاد علیدوست.
شهریور 10, 1402

محبوبه بختیار زاده

نقاشی با مدادرنگی اثر هنرجو محبوبه بختیاری زاده هنرجوی استاد علیدوست.
شهریور 10, 1402

راضیه شکوری

نقاشی با مدادرنگی اثر هنرجو راضیه شکوری هنرجوی استاد علیدوست.
شهریور 10, 1402

زهرا قلعه ایی

نقاشی با مدادرنگی اثر هنرجو زهرا قلعه ایی هنرجوی استاد علیدوست.
شهریور 10, 1402

ریحانه یزدی

نقاشی با مدادرنگی اثر هنرجو ریحانه یزدی هنرجوی استاد علیدوست.
شهریور 10, 1402

فاطمه فرهادی

نقاشی با مدادرنگی اثر هنرجو فاطمه فرهادی هنرجوی استاد علیدوست.
شهریور 10, 1402

زهره حسنی نوین

نقاشی با مدادرنگی اثر هنرجو زهره حسنی نوین هنرجوی استاد علیدوست.
مرداد 5, 1402

مرضیه علیدوست

نقاشی روی حریر اثر هنرجو مرضیه علیدوست. هنرجوی استاد برقعی.