مرداد 1, 1402

فاطمه بیگدلی

نقاشی خلاق کودک اثر هنرجو فاطمه بیگدلی 6 ساله. هنرجوی استاد طاهره شمسی.
تیر 31, 1402

مطهره خشنود

نقاشی خلاق کودک اثر هنرجو مطهره خشنود 7 ساله. هنرجوی استاد طاهره شمسی.
تیر 31, 1402

فاطمه حسنا اسکندری

نقاشی خلاق کودک اثر هنرجو فاطمه حسنا اسکندری 4 ساله. هنرجوی استاد طاهره شمسی.
تیر 31, 1402

نیکی ذورالفقاریان

نقاشی خلاق کودک اثر هنرجو نیکی ذورالفقاریان 6 ساله. هنرجوی استاد طاهره شمسی.