مرداد 5, 1402

مرضیه علیدوست

نقاشی روی حریر اثر هنرجو مرضیه علیدوست. هنرجوی استاد برقعی.
مرداد 5, 1402

یاسمن بکایی

نقاشی روی پارچه اثر هنرجو یاسمن بکایی. هنرجوی استاد برقعی.
مرداد 5, 1402

زهره قنبری

نقاشی روی پارچه اثر هنرجو زهره قنبری. هنرجوی استاد برقعی.
مرداد 5, 1402

مرضیه علیدوست

نقاشی روی پارچه تکنیک پفکی اثر هنرجو مرضیه علیدوست. هنرجوی استاد برقعی.
مرداد 4, 1402

زهره قنبری

 نقاشی روی پارچه اثر هنرجو زهره قنبری. هنرجوی استاد برقعی.
مرداد 4, 1402

زهره قنبری

 نقاشی روی پارچه اثر هنرجو زهره قنبری. هنرجوی استاد برقعی.
مرداد 4, 1402

مرضیه علیدوست

 نقاشی روی پارچه اثر هنرجو مرضیه علیدوست. هنرجوی استاد برقعی.
مرداد 4, 1402

مرضیه علیدوست

 نقاشی روی پارچه اثر هنرجو مرضیه علیدوست. هنرجوی استاد برقعی.
مرداد 4, 1402

مرضیه علیدوست

 نقاشی روی چرم اثر هنرجو مرضیه علیدوست. هنرجوی استاد برقعی.