مرداد 3, 1402

طیبه ناصری

نقاشی هایپرئال اثر طیبه ناصری. هنرجوی استاد علیدوست.
مرداد 1, 1402

روشنک روشنایی

نقاشی هایپرئال اثر هنرجو روشنک روشنایی. هنرجوی استاد علیدوست.
تیر 22, 1402

ریحانه محمودی

نقاشی هایپرئال اثر هنرجو ریحانه محمودی. هنرجوی استاد علیدوست.
تیر 22, 1402

ساجده اکبری

نقاشی هایپرئال اثر هنرجو ساجده اکبری. هنرجوی استاد علیدوست.
تیر 22, 1402

طیبه رجبی

نقاشی هایپرئال اثر هنرجو طیبه رجبی. هنرجوی استاد علیدوست.
تیر 22, 1402

مینا ملکی

نقاشی هایپرئال اثر هنرجو مینا ملکی. هنرجوی استاد علیدوست.
تیر 22, 1402

معصومه عبدی

نقاشی هایپرئال اثر هنرجو معصومه عبدی. هنرجوی استاد علیدوست.
تیر 22, 1402

معصومه منصورنژاد

نقاشی هایپرئال اثر هنرجو معصومه منصورنژاد. هنرجوی استاد علیدوست.
تیر 22, 1402

مولود حسنی

نقاشی هایپرئال اثر هنرجو مولود حسنی. هنرجوی استاد علیدوست.